– zitting fysiotherapie € 37,50
– zitting manuele therapie € 47,50
– zitting oedeemtherapie € 47,50
– toeslag aan huis behandeling € 10,00
– toeslag instelling € 5,00
– consult fysiotherapie € 52,50
– screening € 12,50
– screening en intake € 47,50
– Intake na verwijzing € 47,50
– fysiofitness per maand 1 x per week € 30,00
2 x per week € 50,00
– fysiozwemmen  per maand 1 x per week € 30,00
2 x per week € 50,00

Bij de meeste zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt voor wat betreft tarieven en het rechtstreeks declareren.

Fysiotherapie zit in uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw pakket. Kijkt u even na hoeveel behandelingen u in uw pakket heeft zitten dat voorkomt dat u (zonder dat u het weet) zelf een rekening moet gaan betalen.

Behandelingen waar u niet verschijnt of waar u te laat voor afzegt( 24 uren van te voren) worden in rekening gebracht bij uzelf!

Reglementen

De huisregels zijn opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen en hebben als doel een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden zowel voor de cliënten, bezoekers en de medewerkers. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten, bezoekers en therapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • U dient zich te allen tijde te kunnen identificeren d.m.v. een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten worden behandeld, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle spullen in of op het terrein van de praktijk.
 • Rondom de praktijk is voldoende parkeergelegenheid. Wilt u het parkeren zodanig doen dat u anderen niet hindert? Fietsen graag plaatsen in het fietsenrek.
 • I.v.m. de hygiëne wordt u gevraagd een handdoek mee te nemen. Betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met daarvoor geschikt en schoon schoeisel.
 • De Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut(en) hebben gehouden.
 • Omdat de medewerkers maximaal eenmaal per behandeling de telefoon proberen aan te nemen, kan het voorkomen dat u de voicemail krijgt. U wordt verzocht om deze in te spreken als de telefoon niet beantwoord wordt. U wordt teruggebeld.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.
De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie of oefentherapie kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Kwaliteit

Na afloop van uw behandeltraject zal u gevraagd worden om mee te werken aan een tevredenheidonderzoek. Wij hopen dat u dit onderzoek naar waarheid wilt invullen. De uitslagen worden gebruikt om de kwaliteit van de Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans zo goed mogelijk te houden. Indien u vragen heeft of op/aanmerkingen dan hoort de Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans dit graag.

 • zitting fysiotherapie – € 37,50
 • zitting manuele therapie – € 47,50
 • zitting oedeemtherapie – € 47,50
 • toeslag aan huis behandeling – € 10,00
 • toeslag instelling – € 5,00
 • consult fysiotherapie – € 52,50
 • screening – € 12,50
 • screening en intake – € 47,50
 • intake na verwijzing – € 47,50
 • fysiofitness 1 x per week – € 30,00 per maand
 • fysiofitness 2 x per week – € 50,00 per maand
 • fysiozwemmen 1 x per week – € 30,00 per maand
 • fysiozwemmen 2 x per week – € 50,00 per maand

Bij de meeste zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt voor wat betreft tarieven en het rechtstreeks declareren.

Fysiotherapie zit in uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw pakket. Kijkt u even na hoeveel behandelingen u in uw pakket heeft zitten dat voorkomt dat u (zonder dat u het weet) zelf een rekening moet gaan betalen.

Behandelingen waar u niet verschijnt of waar u te laat voor afzegt( 24 uren van te voren) worden in rekening gebracht bij uzelf!

Reglementen

De huisregels zijn opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen en hebben als doel een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden zowel voor de cliënten, bezoekers en de medewerkers. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten, bezoekers en therapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • U dient zich te allen tijde te kunnen identificeren d.m.v. een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten worden behandeld, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • De Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle spullen in of op het terrein van de praktijk.
 • Rondom de praktijk is voldoende parkeergelegenheid. Wilt u het parkeren zodanig doen dat u anderen niet hindert? Fietsen graag plaatsen in het fietsenrek.
 • I.v.m. de hygiëne wordt u gevraagd een handdoek mee te nemen. Betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met daarvoor geschikt en schoon schoeisel.
 • De Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut(en) hebben gehouden.
 • Omdat de medewerkers maximaal eenmaal per behandeling de telefoon proberen aan te nemen, kan het voorkomen dat u de voicemail krijgt. U wordt verzocht om deze in te spreken als de telefoon niet beantwoord wordt. U wordt teruggebeld.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.
De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie of oefentherapie kunnen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of de behandeling beëindigd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Kwaliteit

Na afloop van uw behandeltraject zal u gevraagd worden om mee te werken aan een tevredenheidonderzoek. Wij hopen dat u dit onderzoek naar waarheid wilt invullen. De uitslagen worden gebruikt om de kwaliteit van de Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans zo goed mogelijk te houden. Indien u vragen heeft of op/aanmerkingen dan hoort de Praktijk voor fysiotherapie Henny Biemans dit graag.